سامانه ثبت نسخ پزشکان و دندانپزشکان سامانه ثبت نسخ پزشکان و دندانپزشکان http://www.sabtenoskhe.com 2019-08-21T10:34:50+01:00 text/html 2017-08-03T04:06:15+01:00 www.sabtenoskhe.com حمید دلجوان برنامه ثبت نسخ پزشکان و دندانپزشکان http://www.sabtenoskhe.com/post/5 <b><font color="#FF0000"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> پیشنهاد می شود قبل از اجرای برنامه راهنمای برنامه را مطالعه نمایید.</font></font></span></font></b><br><div align="center"><hr><font size="3"><span style="background-color: rgb(51, 204, 255);"><br></span></font></div><div align="center"><font size="3"><span style="background-color: rgb(51, 204, 255);">&nbsp;<span style="background-color: rgb(51, 204, 255);"><a href="http://185.104.231.136:8077/doctors/" target="_blank" title="برنامه ثبت نسخ پزشکان و دندانپزشکان">برنامه ثبت نسخ پزشکان و دندانپزشکان <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></a></span></span></font></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(51, 204, 255);"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/692/2075624/help.pdf" target="_blank" title="راهنما"><br></a></span></div><div align="center"><font size="3"><span style="background-color: rgb(51, 204, 255);"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/692/2075624/help.pdf" target="_blank" title="راهنما">راهنمای برنامه ثبت نسخ</a><font color="#0000FF"> <br></font></span></font></div><div align="center"><font size="3"><span style="background-color: rgb(51, 204, 255);"><font color="#0000FF"><br></font></span></font></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(51, 204, 255);"></span><hr><div align="right"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">این سامانه امکان استعلام بر خط برای بیمه شدگان بیمه سلامت </span></font><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">(خدمات درمانی)</span></font> را برای شما فراهم می آورد.</span></font></div></div><div align="right"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">از ویژگیهای مهم این سامانه استفاده بیش از 2000 پزشک استان تهران و ثبت بیش از 3000000 برگه نسخه در این سامانه می باشد.</span></font></p><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><font size="3" color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/692/2075624/info250.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"> ویژگیهای سامانه:</span></font></span></font></b></p><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#006600"> </font><font color="#006600">1- <font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin"><span style="mso-list:Ignore"></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">امکان ثبت نسخ بیمه سلامت</span></font></font></div><div align="right"><font color="#006600">2- <font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">امکان ثبت خدمات انجام شده</span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:115%"></span></font></span></font></font></div><div align="right"><font color="#006600">3- <font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">به روز بودن قیمت ها متناسب با تعرفه های سازمان بیمه سلامت</span></font></span></font></span></font></font></div><div align="right"><font color="#006600">4- <font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">امکان تهیه و چاپ صورتحساب</span></font></span></font></span></font></span></font></font></div><div align="right"><font color="#006600">5-&nbsp;<font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"> امکان تهیه و چاپ لیست بیمه شدگان</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></font></div><div align="right"><font color="#006600">6- <font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">امکان دریافت فایل الکترونیکی مورد نیاز بیمه سلامت</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></font></div><div align="right"><font color="#006600">7- <font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">امکان خرید اعتبار بر حسب تعداد نسخ</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></font></div><div align="right"><font color="#006600">8- <font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA">امکان تهیه گزارش متنوع از نسخ ثبت شده</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></font></div><div align="right"><font color="#006600">9- <font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%">...</span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></font><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height: 115%"></span><p></p><span style="background-color: rgb(51, 204, 255);"></span><span style="background-color: rgb(51, 204, 255);"><font size="3" color="#0000FF"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font size="3" color="#0000FF"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></font></font></span><span style="background-color: rgb(51, 204, 255);"><font size="3" color="#0000FF"><font size="3" color="#0000FF"> </font></font></span><span style="background-color: rgb(51, 204, 255);"></span></div> text/html 2017-07-23T06:11:09+01:00 www.sabtenoskhe.com حمید دلجوان پشتیبانی (سوال ، اشکال و ... ) http://www.sabtenoskhe.com/post/3 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/692/2075624/support250.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle">&nbsp; <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF"><font color="#000000">اگر سوالی در رابطه با نحوه استفاده از برنامه دارید می توانید از &lt;&lt; <a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/692/2075624/help.pdf" target="_blank" title="راهنما">راهنمای برنامه</a> &gt;&gt; استفاده نمایید .<br>در صورتی که پاسخ خود را در راهنمای برنامه نیافتید میتوانید با بخش پشتیبانی برنامه تماس برقرار نمایید .<br></font></font><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF"><font color="#000000"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></font></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF"><font color="#000000"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارسال</span></font></font></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF"><font color="#000000"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> پیام از طریق وب سایت : منوی اصلی سایت(سمت راست صفحه) ------&gt; تماس با ما </font> </span></font></font></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF"> </font></div>